Όροι Χρήσης
Με την είσοδο σας στον δικτυακό τόπο Junior.gr τεκμαίρεται ότι αυτόματα αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης όπως αναλύονται στο παρόν κείμενο και αναγνωρίζετε ότι κάθε φορά που εισέρχεστε στον δικτυακό τόπο Junior.gr καθ' όλη τη διάρκεια της πλοήγηση σας στις σελίδες του, δεσμεύεστε από τους όρους αυτούς.

Είναι δυνατόν τμήματα καθώς και το σύνολο της παρούσας να τροποποιείται ανά καιρούς από την ΙΜΟ ΑΕ και την Junior Network, ώστε να είναι συνεπές το περιεχόμενο του παρόντος με τις διατάξεις της Ισχύουσας Νομοθεσίας καθώς και όταν επιβάλλεται για λόγους που σχετίζονται είτε με την προστασία των δικών σας δικαιωμάτων, είτε με κατοχύρωση των εύλογων συμφερόντων της ΙΜΟ ΑΕ και των συνεργατών της.

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω η ΙΜΟ ΑΕ και οι συνεργάτες της σας προτρέπουν να ανατρέχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην παρούσα ιστοσελίδα για την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων σας.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Η πλοήγηση σας στο site Junior.gr, και η πρόσβαση στις επιμέρους σελίδες και υπηρεσίες του είναι ελεύθερη, καθώς και η απόσπαση τμημάτων από τα περιεχόμενα των σελίδων του υπό την προϋπόθεση ότι το υλικό που «κατεβάζετε» (download) προορίζεται για αυστηρά προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να διανείμετε, να μετατρέψετε, να μεταδώσετε, να επαναχρησιμοποιήσετε, να αποστείλετε εκ νέου ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα από το υλικό αυτό για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Junior Network. Η Junior Network είναι η αποκλειστική δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του δικτυακού τόπου Junior.gr, του domain name και των περιεχομένων του, τα οποία προστατεύονται κατά τους ορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Ευθύνη
Οι πληροφορίες και το εν γένει περιεχόμενο του site Junior.gr, ελέγχονται από την ΙΜΟ ΑΕ και την Junior Network κατά το μέτρο που κάτι τέτοιο είναι εφικτό, δεδομένων των εξαιρετικών συνθηκών λόγω της ιδιάζουσας φύσης αλλά και του όγκου του διαδικτύου. Παρόλα αυτά σε καμία περίπτωση δεν παρέχονται από την ΙΜΟ ΑΕ την Junior Network της εγγυήσεις για την ορθότητα των πληροφοριών αυτών ή άλλες σχετικές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας, ποιότητας.

Σε συνάρτηση με την ανωτέρω μη παροχή εγγυήσεων σχετικά με το περιεχόμενο του site, η ΙΜΟ ΑΕ και η Junior Network, δεν θα ευθύνονται σε καμία περίπτωση, για τυχόν τεχνικές δυσκολίες που προκύπτουν και εμποδίζουν είτε ολοσχερώς, είτε την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού τόπου Junior.gr, και κατά συνέπεια την χρήση του από εσάς, ενώ διατηρούν το δικαίωμα να παρεμποδίζουν την πρόσβαση σας στον δικτυακό τόπο Junior.gr, οποτεδήποτε.

Με την είσοδο σας στον δικτυακό τόπο του Junior.gr, αναγνωρίζετε ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για την οποιαδήποτε χρήση του site Junior.gr, και των επιμέρους υπηρεσιών του. Σε καμία περίπτωση η ΙΜΟ ΑΕ και η Junior Network δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία (συμπτωματική, επακόλουθη, άμεση ή έμμεση κλπ.), υποστείτε κατά την πλοήγηση σας στο site Junior.gr, με εξαίρεση της περιπτώσεις δόλου ή της βαριάς αμέλειας. Η χρήση του δικτυακού τόπου Junior.gr, προϋποθέτει ότι έχετε λάβει γνώση και έχετε κατανοήσει πλήρως τους όρους που αναλύονται στο παρόν κείμενο και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα την ευθύνη που απορρέει, είτε από ζημία ή βλάβη που προκαλέσατε, άμεσα ή έμμεσα κατά την διάρκεια της πλοήγησης σας, στο site Junior.gr, (ενδεικτικά: αποστολή ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιασθεί ειδικά για τη διακοπή, την καταστροφή ή το περιορισμό της λειτουργίας της ιστοσελίδας κλπ.), είτε παραβιάζοντας με οποιονδήποτε τρόπο τους όρους του παρόντος.

Σύνδεση με άλλους δικτυακούς τόπους
Ο δικτυακός τόπος Junior.gr, περιέχει διάφορους συνδέσμους (link) με άλλους δικτυακούς τόπους. Οι σύνδεσμοι αυτοί, έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για εξυπηρέτηση σας, και λειτουργούν ανεξάρτητα από τον δικτυακό τόπο Junior.gr. H ΙΜΟ και η Junior Network δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την διαθεσιμότητα πρόσβασης στους συνδεόμενους με το Junior.gr, δικτυακούς τόπούς, ενώ με την μετακίνηση σας σε αυτούς φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστείτε.

Διάφορα
Η ακυρότητα οποιουδήποτε από τους όρους που αναλύονται στο παρόν, δεν συμπαρασύρει σε ακυρότητα το σύνολο των όρων του παρόντος κειμένου, του οποίου η ισχύς δεν θα θίγεται, ενώ ο άκυρος όρος θα λογίζεται ως μη γενόμενος. Η, για οποιονδήποτε λόγο, μη εφαρμογή οποιουδήποτε όρου του παρόντος, ολοσχερώς ή σε μεμονωμένες περιπτώσεις, δεν συνιστά σιωπηρή ή άλλου είδους παραίτηση από δικαίωμα που αμέσως ή εμμέσως κατοχυρώνεται με τον όρο αυτό.

Ισχύον Δίκαιο
Εφαρμοστέο Δίκαιο για την παρούσα σύμβασή λογίζεται το Ελληνικό Δίκαιο, ενώ αρμόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς ή αμφισβήτησης τυχόν προκύψει από το παρόν, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.